O nas

Gmina Tuchomie położona jest w zachodniej części województwa pomorskiego, na mapa_gminyterenie powiatu bytowskiego. Zajmuje powierzchnię 111 km², zamieszkiwaną przez 4192 mieszkańców. Jest to gmina wiejska, składająca się z 13 sołectw. Gmina Tuchomie graniczy z gminą Bytów, Lipnica, Miastko, Kołczygłowy oraz Borzytuchom. Jednostki ochotniczej straży pożarnej znajdują się w 9 sołectwach: Tuchomie, Kramarzyny, Piaszno, Tuchomko, Modrzejewo, Trzebiatkowa, Ciemno, Nowe Huty, Tągowie. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 20 ze Stargardu Szczecińskiego do Gdyni, która zapewnia dogodne połączenie gminy z Miastkiem i Bytowem. Ponadto na obszarze gminy znajduje się 8 dróg powiatowych.

Pod względem operacyjnym Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomiu zabezpiecza obszar gminy Tuchomie, w tym tereny nadleśnictw Osusznica i Bytów oraz drogę krajową nr 20 (Bytów – Miastko). Jeżeli występuje potrzeba, jednostka ta jest dysponowana do działań operacyjnych poza granicami gminy. remizaOSP Tuchomie posiada Jednostkę Operacyjno- Techniczną kategorii II. Jest więc zdolna do podjęcia w czasie dysponowania do 5 min. następujących działań:
1) Działania ratownicze w czasie pożarów.
2) Działania ratownicze w czasie katastrof, wypadków i awarii technicznych, szczególnie komunikacyjnych.
3) Udzielania zgodnie z obowiązującymi procedurami pierwszej pomocy medycznej.
4) Działania zabezpieczające w czasie innych działań ratowniczych.

Do ważniejszych akcji z minionych lat, które utrwaliły się w pamięci tuchomskich strażaków często wymienia się:
– Pożar budynku gospodarczego w miejscowości Niezabyszewo, podczas którego,miejscowa jednostka miała problemy z uruchomieniem motopompy ze względu na cwiczenia starestan techniczny. Mimo trudności uważa się, że akcja została przeprowadzona sprawnie, dzięki działaniu innych jednostek, w tym OSP w Tuchomiu.
– Pożar mieszkania w Tuchomiu, w której miejscowi strażacy ochotnicy przeprowadzili sprawną i szybką ewakuację. Ponadto wynieśli butle gazowe z mieszkania oraz uratowali starszego mężczyznę.
– Pożar budynku gospodarczego w Tuchomiu, podczas którego występowało poważne zagrożenie dla pobliskich budynków mieszkalnych. W czasie tego zdarzenia ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko, jednak dzięki sprawnej interwencji druhów udało się zapanować nad płomieniami.
– Akcja Ochotniczej Straży Pożarnej z Tuchomia w Piasznie podczas silnych wiatrów. Wówczaspozar tuchomie ochotnicy po zerwaniu przez wiatr części dachu budynku mieszkalnego przeprowadzili czynności zabezpieczające tego obiektu.
– Pożar szpitala w Miastku, gdzie w akcji gaśniczej uczestniczyło 17 jednostek straży pożarnych. Pacjentów i personel ewakuowano, nikt nie ucierpiał. Gaszenie pożaru utrudniał silny wiatr wzniecający płomienie.

Praca strażaków z Tuchomia, nie kończy się na działaniach ratowniczo- gaśniczych. Ochotnicy czują obowiązek dbania o bezpieczeństwo społeczności lokalnej. W celu realizacji tej misji, lokalni strażacy prowadzą działalność kulturalno-oświatową.Angażują się w organizację imprez, zawodów, których celem jest poszerzenie świadomość lokalnej społeczności na temat zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu. Działania te przyczyniają się również do rozwinięcia sprawność fizycznej. Druhowie raz w roku organizują tzw. Dzień Otwarty Remizy podczas którego dzieci, młodzieżj szkolna i dorośli mają możliwość porozmawiania ze strażakami oraz obejrzenia samochodów strażackich. Druhowie dokonują prezentacji sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki. Poza tym prowadzą pogadankę z dziećmi, przede wszystkim na temat właściwego zachowania się podczas zdarzeń, które mogą zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka. Uczą dzieci jak prawidłowo wezwać pomoc, zaznajamiają je również ze sposobem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszyscy chętni mają możliwość ubrania prawdziwego hełmu strażackiego. Pogadanki na temat bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia pożarem oraz pokazem udzielania pierwszej pomocy prowadzone są również na terenie szkół z gminy Tuchomie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomiu organizuje wraz z innymi ochotniczymi ratownictwo wodnejednostkami oraz stowarzyszeniami imprezy plenerowe. Do pomocy w organizacji festynów zgłaszają się również mieszkańcy, którzy mają możliwość dołożenia czegoś od siebie. W trakcie festynów odbywają się różne konkursy, podczas których dzieci mogą poczuć się strażakiem i udzielić pierwszej pomocy na fantomie imitującego rannego oraz ugasić „pożar” z wykorzystaniem prawdziwych węży i prądownicy. Główną atrakcją festynów są prowadzone pokazy ratownictwa drogowego, wodnego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomiu uczestniczy w próbnych ewakuacjach miejscowej szkoły. Jej zadaniem jest poinformowanie osób znajdujących się w strefie zagrożenia oraz pomoc podczas ewakuacji dyrekcji szkoły. Po przeprowadzeniu ewakuacji prowadzą rozmowę z osobami uczestniczącymi w ćwiczeniach, w celu ewentualnego usprawnienia przebiegu całej akcji.  Po ewakuacji dzieci mogły się zapoznać z wyposażeniem samochodów strażackich.

Strażacy prowadzą również czynności zabezpieczające podczas uroczystości Bożego Ciała,grób pański Drogi Krzyżowej. Zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom procesji podczas poruszania się na drogach publicznych.  Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchomiu w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy brali udział w nietypowym pokazie, w którym uczestniczyli przedstawiciele kilku służb mundurowych. Widzowie mieli możliwość obejrzenia skoordynowanych działań Policji, Straży Pożarnej oraz Bytowskiego Plutonu Desantowego Żbiki z Bytowa. Inscenizacja była uświetniona realistycznym pokazem pirotechnicznym.

Praca społeczna członków Ochotniczej Straży w Tuchomiu przejawia się także w działaniach renowacyjnych. Dziesięć lat po odrestaurowaniu sikawki konnej dlaPokaz sprawności odrestaurowanej sikawki konnej przez OSP Tuchomie KP PSP
w Bytowie, strażacy postanowili wrócić do tego zajęcia. Po otrzymaniu pompy od kierownika Naftobazy nr 20 w Ugoszczy postanowili ją odrestaurować. Po wykonaniu wszystkich prac renowacyjnych zaprezentowano działanie konnej pompy uczniom Zespołu Szkół w Tuchomiu. Młodzież miała możliwość sprawdzenia własnych sił podczas uzyskiwania wody z ręcznej pompy. Po prezentacji, sikawka trafiła do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie. Warto również zaznaczyć, że dwie odrestaurowane sikawki konne przez druhów z Tuchomia brały udział w Zawodach Powiatowych rywalizując między sobą.

Strażacy z Tuchomia uczestniczyli w pracach remontowych kościoła św. Wojciecha w Tuchomiu i zagospodarowaniu terenu wokół plebanii. Z chęcią pomagali również podczas prac wykonywanych w celu zagospodarowania terenu wokół jeziora Długiego w Tuchomku.

IMG_3996
Podsumowując analizę działalności OSP w Tuchomiu można wyciągnąć kilka wniosków dotyczących roli OSP w życiu gminy. Najważniejsze zadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchomiu to ratowanie ludzi, ich mienia i środowiska. Jednostka ochotniczej straży odgrywają istotną rolę podczas działań ratowniczych, szczególnie na obszarach wiejskich. Strażacy ochotnicy wykazują się dużym zaangażowaniem podczas prowadzonych działań. Jednak nie mniej ważną rolą jest integracja społeczności lokalnej wokół jednostki. Przedstawione działania podejmowane na rzecz społeczności lokalnej, które nie mają bezpośrednio związku z ratowaniem ludzi, mienia i środowiska jednoznacznie świadczą o kotektym, że druhowie i druhny wykazują się dużym zaangażowaniem w życie lokalnej społeczności. Zajmują się wychowaniem, edukacją, kulturą oraz sportem. Daje to podstawę do stwierdzenia, że dla strażaków jest nie tylko ważne życie mieszkańców w czasie sytuacji zagrożenia, ale także na co dzień.  Ochotnicy chętnie pomagają w organizacji różnych imprez i uroczystości. A co za tym idzie współpracują z Urzędem Gminy w Tuchomiu, z sołectwami z obszaru gminy, stowarzyszeniami, mieszkańcami, a także parafią i innymi instytucjami z terenu powiatu. Strażacy ochotnicy to inicjatorzy wielu akcji prowadzonych wśród społeczności lokalnej. Mają one integrować mieszkańców gminy, ale nie tylko. Podczas prowadzonych zajęć inicjatorzy, a więc grupa druhen i druhów, starają się zapewnić sporą ofertę zajęć rozrywkowych, a przede wszystkim edukacyjnych. Strażakom ochotnikom zależy na poszerzeniu wiedzy mieszkańców, która dotyczy reagowania podczas wystąpienia zagrożenia. Praktyczne ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy mają dać pewność mieszkańcom, że potrafią pomóc drugiej osobie.  Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomiu służy społeczeństwu. Istnieje wiele przykładów, które temu dowodzą. Każde z wymienionych działań ochotników daje podstawę do stwierdzenia, że OSP z Tuchomia tworzy rdzeń lokalnego środowiska. Dzięki prowadzonym akcjom stają się nieoderwalną częścią systemu bezpieczeństwa gminy. Poza gaszeniem pożarów i ratowaniem poszkodowanych w różnego rodzaju zdarzeniach, odgrywają oni istotną rolę w życiu społecznym i kulturalnym na terenie gminy. Dzieci, młodzież i dorośli mogą obserwować kultywowanie przez strażaków świąt państwowych, a także uroczystości kościelnych. Praca strażaków ma wpływ na kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych. Zwiększa świadomość mieszkańców, uczy niesienia bezinteresownej pomocy. Ponadto pokazuje jak ważna jest służba dla innych, jak czerpać z niej radość. Strażacy swoją działalnością chcą przygotować młode osoby do odgrywania ważnych ról w społeczeństwie. Działalność społeczna strażaków ochotników dba o integrację społeczeństwa. Strażacy ochotnicy to ludzie gotowi do działania w rożnych sytuacjach na rzecz społeczności lokalnej. Działania niezwiązane bezpośrednio z akcjami ratowniczymi i gaśniczymi mają służyć wychowaniu następców, którzy godnie będą wypełniać rolę strażaka ochotnika w społeczności.
Ponadto mają kształtować prawidłowe postawy w sytuacji zagrożenia. Strażacy ochotnicy z Tuchomia to grupa ludzi wyszkolonych i gotowych do podjęcia działań w różnych młodzi strażacysytuacjach na rzecz mieszkańców gminy. Posiadają specjalistyczny sprzęt, który umożliwia przeprowadzenie akcji ratowniczej albo gaśniczej szybko i sprawnie.  Wśród mieszkańców gminy Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomiu cieszy się uznaniem i poważaniem. Działalność ochotników, która aktywizuje środowisko lokalne, jest dla mieszkańców czymś naturalnym. Jednocześnie mieszkańcy zwracają uwagę, że ich działania są godne naśladowania. Charakteryzują się dobrą organizacją prac gospodarczych, a także kulturalno-oświatowych. Przez swoją działalność strażacy zdobywają zaufanie mieszkańców gminy.


Powyższy artykuł powstał na podstawie pracy licencjackiej Pani Anny Borzyszkowskiej o tytule: „ROLA I ZADANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TUCHOMIU W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ” w związku z czym kopiowanie całości, jak i fragmentów bez zgody autora ZABRONIONE. Dziękujemy pani Anii za wspaniałą współpracę z naszą jednostką, oraz mamy nadzieję, że będzie ona kontynuowana.

Zdjęcia pochodzą z własnego zbioru, kopiowanie bez zgody OSP Tuchomie ZABRONIONE